Naudojimosi taisyklės


1. Sąvokos

1.1 orenus.lt – internetinė svetainė arba tinklalapis (toliau Svetainė) yra pasiekiama internetiniu adresu www.orenus.lt.
1.2 orenus.lt internetinio adreso vardas priklauso Lietuvos Respublikoje įsteigtai uždarajai akcinei bendrovei UAB „Orenus“ (toliau Bendrovė), registracijos adresu: Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius, įmonės kodas: 304405390.
1.3 Registruotas naudotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės arba prie Savitarnos asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo).
1.4 Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naršo Svetainėje neprisiregistravęs.
1.5 Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai; 5) visų aukščiau nurodytų jau prisiregistravusių prie Savitarnos asmenų, kurie Savitarnoje atliko prekių pirkimą pasinaudoję internetine bankininkyste ar banko pavedimu iš savo sąskaitos, kai lėšos už sumokėtą prekę/paslaugą buvo nurašytos iš Pirkėjo bankinės sąskaitos ir gautos į UAB „Orenus“ bankinę sąskaitą.
1.6 Pardavėjas – UAB „Orenus“.
1.7 Prekės / Paslaugos – orenus.lt Svetainėje siūlomos prekės ir paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Prekė / Paslauga apims visas tokias prekes ir paslaugas, nurodytas Svetainėje.
1.8 Paskyra – informacinėje sistemoje https://orenus.hannacrm.eu Registruoto naudotojo registravimo rezultatas. Kiekviena paskyra yra unikali.
1.9 Partneriai (arba trečia šalis) – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais orenus.lt bendradarbiauja teikdama paslaugas Svetainėje ir Savitarnoje.
1.10 Slapukas – Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos įrašai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
1.11 Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje Naudotojo asmeniniame kompiuteryje ar kitame elektroniniame įrenginyje, jeigu toks įrenginys palaiko tą funkciją.
1.12 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.13 Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius.
1.14 Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės naudotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
1.15 IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
1.16 Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.
1.17 Duomenų valdytojas – tai subjektas, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
1.18 Duomenų tvarkytojas – tai subjektas, kuris asmens duomenis tvarko duomenų valdytojo vardu, vadovaudamasis pastarojo nurodymais.
1.19 Duomenų subjektas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir/ar lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėje www.orenus.lt. Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
1.20 Savitarna – elektroninė klientų ir verslo valdymo sistema, kurią teikia Partneriai su kuriais yra sudaryta paslaugų teikimo sutartis tarp UAB „Orenus“ ir UAB „Ateities“.
1.21 Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.
1.22 Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas.
1.23 Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.24 Taisyklės – šios internetinės svetainės orenus.lt taisyklės.
1.25 Registruoto naudotojo profilis – Registruoto naudotojo sukurta asmeninė sąskaita (angl. – account) svetainėje orenus.lt arba klientų Savitarnoje, kurios duomenų bazėje saugomi Registruoto naudotojo duomenys.
1.26 Registruoto naudotojo duomenys:
1.26.1 vardas;
1.26.2 pavardė;
1.26.3 unikalus kliento identifikacinis kodas naudojamas Savitarnoje;
1.26.4 gimimo data;
1.26.5 pašto ar el. pašto adresas;
1.26.6 gyvenamoji vieta (adresas);
1.26.7 telefono numeris;
1.26.8 gyvenamojo namo numeris;
1.26.9 buto numeris;
1.26.10 IP adresas – informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
1.26.11 atlikti užsakymai – informaciją, susijusią su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi (užsakymo duomenys, informacija apie užsakovą, sutarties vertė, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.). Informaciją, susijusią su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu (užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.);
1.26.12 klientų skundai;
1.26.13 Registruoto naudotojo prisijungimo prie Svetainės vardas bei slaptažodis (slaptažodis yra šifruojamas ir kurį žino tik to slaptažodžio savininkas – Registruotas naudotojas);
1.26.14 bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums. Bet kokią kitą informaciją, kurią Naudotojas gali pateikti Bendrovei bet kuriuo metu, naudodamasis Bendrovės Savitarna teikiamomis paslaugomis.

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių/paslaugos pirkimo – pardavimo svetainėje orenus.lt arba Savitarnoje taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių/paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių/paslaugų pirkimu – pardavimu Svetainėje orenus.lt arba Savitarnoje susijusios sąlygos.
2.2 UAB „Orenus“ pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šia Svetaine arba Savitarna, turite iš naujo jas perskaityti.
2.3 Naudodamiesi orenus.lt Svetaine ar Savitarna teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.
2.4 Svetainės ar Savitarnos Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Svetaine ar Savitarna, bei užsakant Svetainėje ar Savitarnoje teikiamas prekes ir paslaugas.
2.5 Šios Taisyklės taikomos visais atvejais, kai orenus.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas užsisako ir (arba) įgyja per Svetainę ar Savitarną prekes ar paslaugas. Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius prekes ar paslaugas, kurias teikia orenus.lt ar Savitarna, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias orenus.lt neatsako. Taip pat orenus.lt norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad orenus.lt nėra atsakinga už jų interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save, Naudotojas turėtų susipažinti su jų atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, jų privatumo politika ir kitais jų dokumentais.
2.6 Asmenys, norintys registruotis Svetainėje ar Savitarnoje, privalo pateikti savo elektroninį paštą. Registracijos metu yra sukuriamas Registruoto Naudotojo profilis. Registruotas Naudotojas gali bet kuriuo metu koreguoti savo duomenis.
2.7 Pirkti orenus.lt Svetainėje arba Savitarnoje turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.5 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes/paslaugas orenus.lt ar Savitarnoje.

 

3. Prekių/paslaugų užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1 Pirkėjas gali užsisakyti prekes/paslaugas orenus.lt arba Savitarnoje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1. Elektroniniu būdu. Kai Pirkėjas/Naudotojas susikuria savo paskyrą klientų savitarnoje įvedęs savo duomenis (el. paštą arba kliento kodą bei laikinąjį slaptažodį), tuomet sistema automatiškai sukuria jam unikalų Registruoto naudotojo Profilį. Kiekvienas Pirkėjas/Naudotojas – dar neprisiregistravęs prie Savitarnos, – gauna šiuos prisijungimo duomenis (savo kliento kodą su laikinuoju slaptažodžiu bei unikaliu jam sugeneruotu interneto adresu) kartu su sąskaita už paslaugas atskirame lape. Tokiu būdu, toks Pirkėjas/Naudotojas turi pats ranka suvesti šiuos prisijungimo duomenis interneto formoje į kurią patekti galima įvedus tik jam skirtą internetinį URL adresą, kuris yra parašytas tame pačiame prisijungimų lape. Toje formoje įvedamas Pirkėjo/Naudotojo laikinasis slaptažodis, kurį vėliau gali pasikeisti pats ir kurį žinos tik pats Registruotas naudotojas. Pasikeisti slaptažodį gali prisijungęs prie Savitarnos savo Registruoto naudotojo Profilyje/Paskyroje.
Labai svarbu žinoti: norint tapti savitarnos Registruotu naudotoju, t. y. turėti galimybę naudotis Savitarna, kurioje galima matyti savo sąskaitas už paslaugas, privaloma turėti savo elektroninį paštą į kurį bus siunčiamos sąskaitos. Priešingu atveju, sąskaitos bus siunčiamos tik paprastu paštu fiziškai.
3.1.2. Pirkėjui/Naudotojui arba jo įgaliotam juridiniam ar fiziniam asmeniui sudarius sutartį su UAB „Orenus“ įmone.
3.2 Pirkėjas, užsisakydamas prekes/paslaugas vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
3.3 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Savitarnoje surašęs Pirkėjo duomenis ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia atitinkamą mygtuką „Išsaugoti“ ir galioja iki visiško šalių pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Visais atvejais Pirkėjas paspausdamas mygtuką “Išsaugoti ir sutinku su sutarties sąlygomis” patvirtina, kad jis perskaitė sutarties sąlygas, sutarties sąlygos jam yra aiškios ir Pirkėjas sutinka įsigyti prekes sutartyje aptariamomis sąlygomis.
3.4 Kiekvienas Pirkėjo užsakymas ir atliktas veiksmas saugomas orenus.lt arba Savitarnos duomenų bazėje.

 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti prekes ir / arba paslaugas orenus.lt ar Savitarnoje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių/paslaugų užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3 Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4 Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5 Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
4.6 Pirkėjas privalo sumokėti prekių/paslaugų bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti užsakant prekes) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis mokėjimai.lt į kurią pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės su toliau pasirenkamu vienu iš bankų, per kurį Pirkėjas vykdys apmokėjimą arba bankiniu pavedimu.
4.7 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.8 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti UAB „Orenus“. UAB „Orenus“ ar Partneriai neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės el. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju UAB „Orenus“ turi teisę laikyti, kad veiksmus Svetainėje arba Savitarnoje atliko Pirkėjas.
4.9 Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4.10 Kad galėtume pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas orenus.lt Svetainėje ar Savitarnoje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus, angl. „cookies“) Pardavėjas įrašo su bet kokiu tekstiniu redaktoriumi, ir Pirkėjas visada gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada Pirkėjas gali atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į Pardavėją bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais. Daugiau apie slapukus galite pasiskaityti skyriuje Privatumo politika.

 

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1 Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Svetainės orenus.lt ar Savitarnos funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti esančių elementų išdėstymą.
5.2 Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti savo Svetainėje arba Savitarnoje veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
5.3 Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų orenus.lt ar Savitarnoje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
5.4 Jei Pirkėjas bando pakenkti orenus.lt ar Savitarnos darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis orenus.lt ar Savitarna arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Profilį (Registruoto naudotojo profilis [angl. – User Account]).
5.5 Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo suformuotą užsakymą, t. y. jeigu Pirkėjas įsidėjo prekes į krepšelį, tačiau nesumoka už prekes per 1 (vieną) mėnesį.
5.6 Kai Pirkėjas įvykdo apmokėjimą per Paysera.lt sistemą, pasirinkęs savo banką, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą: a) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba b) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu.
5.7 Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose orenus.lt ar Savitarnos dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5.8 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų orenus.lt ar Savitarnos dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis orenus.lt ar Savitarnos teikiamomis paslaugomis.
5.9 Pardavėjas įsipareigoja Svetainėje arba Savitarnoje aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
5.10 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.11 Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų orenus.lt Svetainės arba Savitarnos funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 5.1 – 5.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas orenus.lt Svetainėje ir Savitarnoje laikomas tinkamu informavimu.
5.12 Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
5.13 Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

6. Atsakomybė

6.1 Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis orenus.lt Svetaine ir Savitarna.
6.2 Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas atsako už tai, kad prekes priimantys asmenys, žinantys užsakymo numerį ir dėl to laikomi kaip veikiantys Pirkėjo vardu, turi reikiamus įgaliojimus ir teises priimti / atsiimti prekes Pirkėjo vardu.
6.3 Užsiregistravęs Naudotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei orenus.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie orenus.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
6.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
6.5 Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis orenus.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
6.6 Jei orenus.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
6.7 Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
6.8 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius, išskyrus atvejus, kai LR teisės aktuose nustatytais atvejais šalis atsako už visus kitos šalies patirtus nuostolius.

 

7. Baigiamosios nuostatos

7.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
7.2 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4 UAB „Orenus“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Registruotus naudotojus (Pirkėjus) informuojant orenus.lt svetainėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami orenus.lt el. parduotuvės/Svetainės sistemoje.
7.5 Jeigu Registruotas naudotojas (Pirkėjas) nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Registruotas naudotojas (Pirkėjas) turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad toks naudotojas praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis ir (arba) funkcionalumais.
7.6 Jei po Taisyklių pakeitimo Registruotas naudotojas (Pirkėjas) ir toliau naudojasi orenus.lt el. parduotuvės/Svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Registruotas naudotojas (Pirkėjas) sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
7.7 UAB „Orenus“ neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Klientas patenka į šiuos tinklalapius per UAB „Orenus“ elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
7.8 UAB „Orenus“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis orenus.lt el. parduotuvės/Svetainės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti orenus.lt el. parduotuvės/Svetainės veiklą.
7.9 Visų fotonuotraukų, esančių orenus.lt svetainėje, autorinės teisės priklauso UAB „Orenus“. Visos fotonuotraukos yra tik asociatyvinės, tad jeigu jose yra užfiksuota jūsų privati nuosavybė, tai tik atsitiktinumas.

 

8. Rekvizitai

8.1 Kaip su mumis susisiekti?

Jei dėl šiose Taisyklėse pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į UAB „Orenus“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:
a) raštu – el. paštais: info@orenus.lt arba hello@orenus.lt;
b) žodžiu – telefonu nr. +370 681 177 11;
c) raštu arba atvykus adresu Didlaukio g. 65, LT-08300, Vilnius, Lietuva.

13.2 Rekvizitai

UAB „Orenus”
Juridinis įmonės adresas: Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius
Įmonės kodas: 304405390
PVM mokėtojo kodas: LT100011819812
Bankas: Luminor Bank AS
A/s: LT244010051003724085
El. pašto adresas: info@orenus.lt
Tinklalapis: https://www.orenus.lt
Darbo laikas: I-V 8:00 – 17:00 val.